ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Stephanie van Workum ACT-coach


Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Stephanie van Workum ACT-coach: opdrachtnemer die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
  • opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt, ook wel de klant, coachee, deelnemer of cliënt genoemd.
  • diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;
  • coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings, advies- of coachtraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Stephanie van Workum ACT-coach diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2. Niet alleen Stephanie van Workum ACT-coach maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Stephanie van Workum ACT-coach uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Offertes
1. Grondslag: Stephanie van Workum ACT-coach is in alle gevallen eerst gebonden nadat zij een opdracht of een afspraak schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. Mondelinge toezeggingen verbinden Stephanie van Workum ACT-coach slechts nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever daartegen binnen 48 uur schriftelijk heeft geprotesteerd.
2. Offertes van Stephanie van Workum ACT-coach zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Stephanie van Workum ACT-coach zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Met de Stephanie van Workum ACT-coach gesloten overeenkomsten leiden voor Stephanie van Workum ACT-coach tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Stephanie van Workum ACT-coach gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Stephanie van Workum ACT-coach verlangd kan worden. Stephanie van Workum ACT-coach zal de richtlijnen en gedragsregels van de NOBCO naar beste inzicht en vermogen naleven;
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, staat het Stephanie van Workum ACT-coach vrij om bepaalde werkzaamheden danwel een gedeelte van de overeengekomen werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Stephanie van Workum ACT-coach aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Stephanie van Workum ACT-coach worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Stephanie van Workum ACT-coach zijn verstrekt, heeft Stephanie van Workum ACT-coach het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
4. Stephanie van Workum ACT-coach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Stephanie van Workum ACT-coach is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;

Artikel 5. Contractsduur en opzegging
1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.

Artikel 6. Prijzen en prijswijziging
1. Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de door Stephanie van Workum ACT-coach opgegeven prijzen exclusief BTW, alsmede exclusief reis- en verblijfkosten, drukwerkkosten, kosten voor noodzakelijk ondersteuningsmateriaal en andere opdrachtgebonden kosten. De te berekenen BTW en de in de vorige zin genoemde kosten kunnen afzonderlijk door Stephanie van Workum ACT-coach in rekening worden gebracht.
2. In de offerte wordt, afhankelijk van het project, door Stephanie van Workum ACT-coach danwel een vaste prijs opgegeven, danwel een opgave van het geschatte aantal uren en het uur en/of dagdeeltarief, alsmede de te maken kosten. Een aldus geschat aantal uren is gebaseerd op een globale verwachting ten aanzien van de aan het project te besteden tijd.
3. Stephanie van Workum ACT-coach behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijs te verhogen, tot aan de dag waarop de levering moet plaatsvinden, ingeval van stijging van de kosten van door haar ingeschakelde derden, indien de kosten van ingeschakelde derden en eventueel ingehuurde producten of locaties stijgen.
4. Indien een prijsverhoging, zoals in de vorige zin bedoeld, plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging meer bedraagt dan vijf procent, is de opdrachtgever gerechtigd binnen zeven dagen na kennisgeving van de prijsverhoging de overeenkomst per aangetekende brief te ontbinden.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden
1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, op een door Stephanie van Workum ACT-coach aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;
2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is Stephanie van Workum ACT-coach gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
3. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente;
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Stephanie van Workum ACT-coach en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Stephanie van Workum ACT-coach onmiddellijk opeisbaar zijn;
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;
6. Als van Stephanie van Workum ACT-coach meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan Stephanie van Workum ACT-coach voor aanvang van haar werkzaamheden betaling(of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.
7. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Stephanie van Workum ACT-coach alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste vijftien procent van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.

Artikel 8. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
1. De opdrachtgever aanvaardt nu vooralsdan dat de tijdsplanning van de opdracht alsmede de tarieven en andere kostenvergoedingen kunnen worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze en/of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
2. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.
3. Indien de tijdsplanning van de opdracht alsmede de tarieven en andere kostenvergoedingen worden beïnvloed door enkel toedoen van de opdrachtgever danwel de beïnvloeding daarvan gelegen is in omstandigheden die voor risico van de opdrachtgever komen, aanvaardt de opdrachtgever nu vooralsdan dat de daarmee eventueel gepaard gaande (extra) kosten voor zijn rekening komen.
4. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst kwalitatieve consequenties heeft, zal Stephanie van Workum ACT-coach de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;

Artikel 9. Termijnen

1. Opgave van de leveringstermijnen wordt naar beste weten gedaan, maar deze opgave zal nimmer een fatale datum zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bedongen. Een leveringstermijn gaat, onverminderd het bepaalde in de vorige zin, eerst in nadat voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit van Stephanie van Workum ACT-coach zijn, alsmede indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is bedongen, nadat deze in het bezit van Stephanie van Workum ACT-coach is.
2. In geval van niet tijdige levering of nakoming dient de opdrachtgever Stephanie van Workum ACT-coach schriftelijk aan te manen, waarbij aan Stephanie van Workum ACT-coach alsnog een redelijke verlenging van de leveringstermijn wordt toegestaan. Eerst indien deze termijn wordt overschreden, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, voor zover nog geen levering heeft plaatsgevonden, zonder dat Stephanie van Workum ACT-coach overigens in dat geval tot schadevergoeding gehouden is.

Artikel 10. Auteursrecht en intellectueel eigendom
1. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen, brochures, bedrijfsuitgaven, huisstijlen, films, audiobestanden en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Stephanie van Workum ACT-coach berusten uitsluitend bij Stephanie van Workum ACT-coach.
2. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;
3. Modellen, technieken, programma’s, cursusmaterialen en overige hulpmiddelen – waaronder ook software – die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Stephanie van Workum ACT-coach. Openbaarmaking hiervan kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Stephanie van Workum ACT-coach.
4. Ingeval van (tussentijdse) beëindiging van de opdracht, blijft het voorgaande van kracht.
5. Het is aan opdrachtgever en/of derden niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan een door hem reeds eerder goedgekeurd of reeds in gebruik zijn model, programma, ontwerp enzovoort, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stephanie van Workum ACT-coach.
6. Stephanie van Workum ACT-coach behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11. Overmacht
1. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van haar adviseur, coach, trainer of derden ontslaat Stephanie van Workum ACT-coach van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten kan doen gelden.
2. In geval van overmacht zal Stephanie van Workum ACT-coach daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen de tijd de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Stephanie van Workum ACT-coach af te nemen en haar te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht en de door Stephanie van Workum ACT-coach gemaakte (on)kosten.

Artikel 12. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst
1. Stephanie van Workum ACT-coach heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings-of coachtraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Stephanie van Workum ACT-coach betaalde bedrag;
2. De opdrachtgever voor een cursus, training, begeleidings-of coachtraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings-of coachtraject te annuleren per aangetekend verzonden brief;
3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject te voldoen.
4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject is Stephanie van Workum ACT-coach gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.
5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Stephanie van Workum ACT-coach, anders rechtvaardigen.
6. Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is Stephanie van Workum ACT-coach gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
7. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
8. Ingeval één van beide partijen in verzuim is of op andere wijze tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen danwel in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder schriftelijke ingebrekestelling met onmiddellijke ingang door schriftelijke mededeling daartoe te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van alle rechten.

Artikel 13. Vertrouwelijkheid
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Stephanie van Workum ACT-coach zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.
3. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Stephanie van Workum ACT-coach aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Stephanie van Workum ACT-coach, haar werkwijze en dergelijke, danwel haar rapportage ter beschikking stellen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
1. Stephanie van Workum ACT-coach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Stephanie van Workum ACT-coach
2. De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht of bij duurovereenkomsten tot een factuurbedrag over een periode van maximaal zes maanden. In geen geval zal de hier bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan 9.000 euro.
3. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Stephanie van Workum ACT-coach of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Stephanie van Workum ACT-coach aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Stephanie van Workum ACT-coach afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat Stephanie van Workum ACT-coach in verband met die verzekering draagt.
4. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een maand na het constateren van de schade, doch in ieder geval binnen een jaar na beëindiging van de opdracht bij Stephanie van Workum ACT-coach te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. Stephanie van Workum ACT-coach zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks op een derde danwel op zijn verzekeringsmaatschappij te verhalen.
5. Elke aansprakelijkheid van Stephanie van Workum ACT-coach voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
6.Stephanie van Workum ACT-coach zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van a. onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever, of b. iedere tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst. Indien de hier bedoelde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens Stephanie van Workum ACT-coach zal opdrachtgever Stephanie van Workum ACT-coach hiervan vrijwaren.

Artikel 15. Applicatiegebruik van online producten, diensten en leermiddelen

1.Stephanie van Workum ACT-coach draagt zorg voor de beschikbaarheid van de server en netwerk, overeenkomstig het overeengekomen service level waarbij zij zich inspant om zo optimaal mogelijk aan dit service level te voldoen. Stephanie van Workum ACT-coach aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid als dit level op enig moment niet gerealiseerd kan worden.
2. Stephanie van Workum ACT-coach is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d..
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de applicatie en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor: a. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code Commissie; b. het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het omgevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spammen); c. het inbreuk plegen op de auteursrechtelijke beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden; d. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidmateriaal, waaronder kinderpornografie en discriminerende uitingen; e. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen; f. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of intranet, waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken); g. het afsplitsen van (computer) processoren die na het verbreken van de (online) verbinding met Stephanie van Workum ACT-coach blijven lopen binnen Stephanie van Workum ACT-coach of het internet. h. het verspreiden van computervirussen.
4. Het is opdrachtgever niet toegestaan de applicatie te gebruiken voor erotisch, pornografisch of racistisch materiaal, illegale software, illegale MP3 en hiermee vergelijkbaar materiaal.
5. Stephanie van Workum ACT-coach is in onderstaande gevallen gerechtigd de toegang van opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren en zijn gegevens van de server te verwijderen, zonder dat de opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Stephanie van Workum ACT-coach alle schade ten gevolge van de overtreding door Stephanie van Workum ACT-coach of door derden geleden te vergoeden;  a. indien opdrachtgever zich het gestelde in de artikelen overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat; b. Indien (een onderdeel) van de site van opdrachtgever oorzaak is of dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van de server van Stephanie van Workum ACT-coach; c. Indien blijkt dat opdrachtgever valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven; d. Indien blijkt dat opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan; e. Indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen.
6. Het is opdrachtgever niet toegestaan de toegangsgegevens van de applicatie aan derden te verstrekken of de applicatie op andere wijze door derden te laten gebruiken.
7. Stephanie van Workum ACT-coach draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, maar draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.
8. Stephanie van Workum ACT-coach is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicatie (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voorzover dit benodigd is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.
9. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de applicatie geeft opdrachtgever nimmer het recht op enige terugbetaling van de overeengekomen gebruikskosten van de applicatie.

Artikel 16. Aansprakelijkheid online programma’s
1. Stephanie van Workum ACT-coach draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Stephanie van Workum ACT-coach te verrichten werkzaamheden of leveringen of een evenredig deel daarvan.
2. Stephanie van Workum ACT-coach aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde.
3. Stephanie van Workum ACT-coach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of op via het internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. Opdrachtgever dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of soft ware zelf op aanwezigheid van virussen te testen.
4. Opdrachtgever is gehouden Stephanie van Workum ACT-coach schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Stephanie van Workum ACT-coach instellen inzake van schade ontstaan door of met het geleverde.
5. Stephanie van Workum ACT-coach verplicht zich de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden e.d. vertrouwelijk te behandelen als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aanspraklijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk, e.d. voor zover niet door de verzekering gedekt.
6. Stephanie van Workum ACT-coach gaat zorgvuldig om met de door de opdrachtgever verstrekte naam, adres en emailgegevens en gebruikt deze nimmer voor andere doeleinden dan omschreven in het aanbod noch verstrekt zij deze gegevens aan derden.
7. Adviezen worden door Stephanie van Workum ACT-coach naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

Artikel 17. Eigendomsrecht en copyright online producten en diensten
1. Opdrachtgever verplicht zich de geleverde of ter beschikking gestelde ideeën, werkwijzen, teksten, cursusmateriaal, adviezen e.d. slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook te handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.
2. Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright met betrekking tot de van Stephanie van Workum ACT-coach afkomstige of door Stephanie van Workum ACT-coach gebruikte ideeën, werkwijze, teksten, cursusmateriaal, adviezen e.d. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Stephanie van Workum ACT-coach, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ideeën, werkwijzen, teksten, cursusmateriaal, adviezen e.d. van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten –openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder inbegrepen – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Stephanie van Workum ACT-coach voorbehouden.
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering de ideeën, werkwijzen, teksten, cursusmateriaal, adviezen e.d. van Stephanie van Workum ACT-coach te wijzigen, te herhalen of te vermenigvuldigen, ook niet wanneer het slechts een deel hiervan betreft, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stephanie van Workum ACT-coach. Stephanie van Workum ACT-coach kan aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, het betalen van een geldelijke vergoeding inbegrepen.
4. Stephanie van Workum ACT-coach heeft – tenzij zulks bij opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen – het recht om tijdens een opdracht opgedane kennis en vervaardigd (nieuw) cursusmateriaal opnieuw voor andere opdrachtgevers te gebruiken, zonder hiervoor op enigerlei wijze een vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd te zijn.
5. Stephanie van Workum ACT-coach heeft voor promotionele doeleinden het recht van door haar uitgevoerde projecten een beschrijving te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken.

Artikel 18. Geschillenbeslechting
1. Op iedere overeenkomst tussen Stephanie van Workum ACT-coach en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
2.Indien door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen de opdrachtgever en Stephanie van Workum ACT-coach, dan zullen partijen trachten dit geschil in der minne te schikken. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling.
3. Een geschil is aanwezig indien één der partijen zulks aan de wederpartij kenbaar maakt onder opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van geschil is.
4. Indien het geschil niet wordt opgelost, dan zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter welke bevoegd is in de vestigingsplaats van Stephanie van Workum ACT-coach.
5. Bij geconstateerde afwijkingen van geleverde producten zal de opdrachtgever binnen 14 dagen, nadat deze het gebrek heeft geconstateerd of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk reclameren bij het bureau. Reclame geeft de opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.    6. Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst nietig zijn of niet rechtsgeldig worden geacht, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht blijven.

Artikel 19. Vindplaats voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met de opdrachtgever. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Nijmegen, 29-4-2018

Menu Title